Velkommen til Kristiansand Parkeringsselskap KF. Ny nettside er www.kristiansand.kommune/kripark

Parkering


Eksisterende betalingsordninger på parkeringsplasser driftet av Kristiansand Parkeringsselskap KF:

EasyPark.

Betaling skjer ved bruk av mobiltelefon- sonenummer forefinnes på betalingsautomat.

Det anbefales og bruke App løsningen hvor man har en utvidet funksjonalitet. Løsningen fungerer også ved bruk av SMS og oppringt nummer.

Se brukerveiledning på automat, eller gå inn på www.easypark.no Det gis melding (SMS) når parkeringstiden er i ferd med å løpe ut

Betalingsautomater for kort og mynt. Automatene tar kredittkort og mynt. Ved bruk av kredittkort «stepper» man seg opp til anslått parkeringstid.

Avsluttes parkering før reservert parkeringstid har utgått, settes samme kredittkort inn i automaten og parkeringen

Avsluttes og det betales kun for tiden man har parkert. Ingen returordning når kun mynt brukes.

Se brukerveiledning på automat.

Betalingsautomater og parkometre som kun tar mynt.

Betales det med mynt på parkeringsautomater eller parkometre får man ingen retur ordning hvis parkeringen avsluttes før forhåndsbetalt tid har gått ut.

Parkeringshusene Slottet og Gyldengården med bomanlegg.

Her trekkes det billett ved innkjøring (bomanlegg) og parkeringen betales ved bruk av kredittkort på utkjøringssøylene eller ved å oppsøke betalingsautomater i Slottet og Gyldengården (mynt eller kredittkort).

Det betales kun for den tiden man er parkert uavhengig av betalingsmåte.

Ledige parkeringsplasser:

Elvegata P-hus
P hus Slottet
NSB Plassen
P-hus Kilden
Lund torv
Bryggeriplassen (utenfor bom)
KMV tomta
P-hus Børsen (faste elbil ladeplasser)Om oss


Kristiansand parkeringsselskap
ble opprettet i 1973 og var i en årrekke en kommunal bedrift. I 2002 ble virksomheten omorganisert til et kommunalt foretak, dvs inngår i rettssubjektet Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret.

Vedtekter og formål
Vedtektene til Kristiansand parkeringsselskap KF angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving, delegert kommunen med hjemmel i vegtrafikkloven.

Nyttig info


Følg alltid skiltingen- ikke stol på gammel vane

I Kvadraturen er det omreguleringer og omskilting daglig. Det innebærer at publikum må følge godt med på skiltingen for å unngå å overtre stanse- og parkeringsbestemmelsene.

De to siste årene har det flere steder blitt innført maksimaltid i forbindelse med avgiftsparkeringen I Kvadraturen. I fremtiden kan stadig nye områder få maksimaltid etter hvert som behovet melder seg.

VS: Parkering på «røde dager» i kalenderen:

Dager som er «røde» i kalenderen, er det gratis å parkere på offentlige regulerte avgifts plasser. Dette gjelder dog ikke hvor skiltene sier at avgiftstidene gjelder hele døgnet - her slår ikke de røde dagene inn. eks. Caledonien eller Fiskebrygga, Nybyen og Eventyrgården.

De fleste plassene våre har tidsbegrensing i perioden 08-17 hverdager og (08-13) på lørdager, alle disse plassene hvor det er en form for tidsbegrensing er gratis på røde dager.

På plasser hvor det er privat skiltet (sort/hvite skilt) gjelder de fleste plasser også røde dager


En god leveregel er derfor :

Følg alltid skiltingen - ikke stol på gammel vane.


Vanlig stilte spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvem bestemmer at P- forbudt skilt skal settes opp?
Statens Vegvesen har overtatt skiltmyndigheten fra Politiet. Statens Vegvesen har delegert dette videre til Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet.

2. Hva menes med parkering?
Svar: Trafikkreglene § 1. Definisjoner
Pkt. k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.