Nyttig info

Parkeringsselskapets styreLeder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:Aase Gerd Paulsen(AP)
Vidar Karlsen (KRF)
Frank Nilsen(H)
Steinar B. Andersen (Fr.P)
Aage Pettersen (ansattes representant)


Forskrifter

"Trafikkreglenes § 17", "Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr" og "Forskrift om parkering for forflytningshemmede"

Denne informasjonen gjelder kun betaling for parkering ved bruk av betalingsautomater hvor det reserveres et beløp/ parkeringstid ved oppstart av parkeringen. Se informasjon på den enkelte betalingsautomat. Ved reservasjon av kronebeløp på våre nye betalingsautomater (Cale og Nortronic) vil beløpet fremstå som betalt beløp i nettbanken frem til faktisk beløp blir belastet.

Eksempel; man reserverer parkeringstid for kr 50,- og kommer tilbake før tiden er utløpt , setter inn samme betalingskort (kredittkort) og får en kvittering som sier at parkeringen koster kr. 35,- .

Etter noen dager, som kan variere noe fra bank til bank, vil det reserverte beløpet på kr. 50,- forsvinne fra nettbanken og man blir belastet for kr. 35,- som er det riktige beløpet for tiden man har parkert.

Vanlig stilte spørsmål og svar


Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene.

1. Skilting:
Ingeniørvesenet står for utarbeidelse av skiltplaner, parkeringsreguleringer, skilting og merking. Henvendelser skal rettes til ingeniørvesenet v/Veg og prosjektavdelingen.

2. Hva menes med parkering?
Svar: Trafikkreglene § 1. Definisjoner
Pkt. k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.
Utdrag fra Trafikkreglene av 21. mars 1986

3. Hvor er det forbudt å stanse og/ eller parkere?
Svar: Trafikkreglene § 17. Stans og parkering

1. Det er forbudt å stanse
a) i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,
b) i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,
c) helt eller delvis på gangveg, fortau eller sykkelvei,
d) på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder,
e) på motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg,
f) nærmere planovergang enn 5 meter,
g) i kollektivfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass,
h) på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

2. Det er forbudt å parkere
a) foran inn- eller utkjørsel
b) på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,
c) på gågate
d) på gatetun utenom særskilt anviste plasser

3. På forskjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er forbudt å parkere på kjørebanen.

4. Er dobbeltparkering lovlig?
Dobbeltparkering er svært sjelden lovlig. Unntak kan være kort stans i forbindelse med av- og pålasting og av- og påstigning.
Begrunnelsen knytter seg til vegtrafikklovens §3 som bl.a. pålegger alle trafikanter å være hensynsfulle og ikke hindre eller forstyrre annen trafikk.
Bestemmelsen tolkes strengt, og selv den minste påvirkning av andres naturlige kjøremønster innebærer brudd på bestemmelsen.

5. Når trer bestemmelsene i kraft ved en skiltregulering?
Svar: Skiltforskriften: Offentlig trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket.

Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 12 Undersøkelsesplikt:
Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene.
Hvorfor skjer det ikke noe umiddelbart når nye skilt er satt opp?
Parkeringsregulerende skilt blir vanligvis satt opp minst 24 timer før arbeid igangsettes. Publikum må minst hver 24t forsikre seg om at kjøretøyet fortsatt står lovlig parkert, og så fort de oppdager nye skilt forholde seg til skiltets budskap. Skiltforskriften slår fast at skiltene gjelder fra det tidspunktet de er satt opp og avdekket. For bilførere som kommer til stedet etter at skiltet er satt opp, gjelder derfor ikke 24 timers regelen.

6. Må man betale parkeringsavgift for elektrisk drevet bil?
Svar: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 8 a Avgiftsfri parkering for elektrisk drevet bil
Elektrisk bil kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift. Husk krav om bruk av P-skive.
På våre privatrettslige regulerte parkeringsplasser må el- og hydrogendrevne kjøretøy betale parkeringsavgift.

7. I hvilken retning gjelder parkeringsregulerende skilt?
Svar: Parkeringsregulerende skilt gjelder i kjøreretningen fra der de er oppsatt og frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller vegkryss.
Skiltet gjelder på den siden av veien hvor det er satt opp.

8. Kan man parkere ved busstopp på dager det ikke er aktive bussruter?
Svar: Trafikkreglene § 17 pkt. h sier at det er forbudt å stanse på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærermer enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass.
Forbudet mot stans gjelder hver dag hele døgnet.

9. Kan betalt parkeringsbillett brukes et annet sted i byen?
Nei. Billett kjøpt på en automat kan ikke benyttes utenfor automatens område.

10. Må parkeringsavgift betales på motorsykkel og moped - og hvordan betales avgift på disse kjøretøyene?
Ja, avgift må betales på lik linje med andre kjøretøy.

11. Kan motorsykler parkeres "mellom" de ordinære oppmerkede feltene for avgiftsparkering?
Nei, de små feltene mellom de vanlige avgiftsfeltene er manøvreringsfelt, og skal ikke benyttes til parkering. Parkering her vanskeliggjør parkering for biler på de ordinære feltene.

12. Hva er bestemmelsene rundt plakatoppheng og reklameskilt?
Frittstående reklame - søknadspliktig
Oppføring av frittstående reklame, lysreklame, takreklame, gavlreklame, uthengsskilt, automater, reklame på støttemur eller innhegning og lignende innretninger er søknadspliktig. Søknad sendes Plan- og bygningsetaten.