Om oss

Innledning
Kristiansand parkeringsselskap ble opprettet i 1973 og var i en årrekke en kommunal bedrift. I 2002 ble virksomheten omorganisert til et kommunalt foretak, dvs inngår i rettssubjektet Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret.

Vedtekter og formål
Vedtektene til Kristiansand parkeringsselskap KF angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving, delegert kommunen med hjemmel i vegtrafikkloven. I tillegg håndteres klagebehandling og parkeringstillatelser for bevegelseshemmede.

Ut i fra formålet vil parkeringsselskapet arbeide for:

  • At fremkommeligheten for alle trafikantgrupper fungerer
  • God tilgjengelighet til parkeringsplasser
  • At trafikksikkerhet og miljø ivaretas
  • Gode livsvilkår for næringslivet

Under hensyntagen til det ovenstående bør også parkeringsselskapets virksomhet ha et klart økonomisk siktemål.

Omsetning og ansatte
Det er 30 stillinger i foretaket som har ansvaret for parkeringshåndhevingen langs 350 km veier og driften av ca 3500 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i 5 parkeringshus.

De samlede driftsinntekter utgjør ca 60 mill kr (2012).